Verdubbeling budget voor TONK tegemoetkoming zzp’er

Verdubbeling budget voor TONK tegemoetkoming zzp’er

Het kabinet verdubbelt het budget voor de TONK-inkomenssteun en verhoogt de Tegemoetkoming Vaste Lasten in het tweede kwartaal naar 100%. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor zelfstandige ondernemers die hun (woon)kosten en vaste lasten niet meer kunnen betalen vanwege de coronacrisis.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Het coronasteun- en herstelpakket bevat verschillende regelingen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Toch is er nog een groep zzp’ers en ondernemers die tussen de wal en het schip valt, doordat deze regelingen voor hen niet of onvoldoende soelaas bieden. De TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is bedoeld om huishoudens tegemoet te komen die door de coronacrisis een sterke terugval in inkomsten hebben en daardoor hun noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen. Oorspronkelijk was hiervoor 130 miljoen euro uitgetrokken. Dit bedrag is nu verdubbeld.

Over Rood

Keuzevrijheid gemeenten bij invulling TONK

Gemeenten kunnen zelf bepalen hoe ze de regeling uitvoeren, zo heeft het kabinet besloten. Gemeenten maken verschillende keuzes bij het bepalen van de doelgroep en de hoogte van de vergoedingen. Omdat de TONK binnen het juridische kader van de bijzondere bijstand wordt uitgevoerd, maken gemeenten eigen keuzes in beleid en besteding van middelen. Inmiddels is gebleken dat het oorspronkelijk beschikbare bedrag van € 130 miljoen door veel gemeenten als ontoereikend wordt beschouwd. De minister van SZW heeft dit ook met bestuurders van VNG en Divosa besproken. Dat heeft ertoe geleid dat het kabinet het beschikbare bedrag voor de TONK verdubbelt. Er is nu € 260 miljoen beschikbaar voor het eerste halfjaar van 2021.

Van steeds meer gemeenten wordt inmiddels duidelijk hoe zij de TONK gaan invullen. Een aantal gemeenten is per 1 maart jl. gestart met het behandelen van aanvragen. Andere gemeenten zullen de komende weken starten. De TONK loopt van 1 januari tot en met 30 juni 2021. Toekenningen kunnen dus, ongeacht de startdatum in de eigen gemeente, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 gedaan worden.

>> Alles over de TONK 

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) naar 100% in het tweede kwartaal


Het kabinet neemt daarnaast de motie van de Tweede Kamer over die vraagt om het TVL subsidiepercentage te verhogen naar 100% in het tweede kwartaal van 2021.

Voorbeeldberekening TVL

De TVL-subsidie is naast het subsidiepercentage afhankelijk van het omzetverlies van een bedrijf en het vastelastenpercentage van de sector. Zie hieronder een rekenvoorbeeld voor een doorsnee café-ondernemer en kledingzaak om het effect van deze intensivering te illustreren. De situatie verschilt uiteraard per ondernemer en staat los van de overige kabinetsmaatregelen, zoals het verleende fiscale uitstel en de garantieregelingen.

TVL tegemoetkoming vaste lasten

Toon meer (42)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *