Kinderalimentatie telt mee bij nacalculatie Tozo1

Kinderalimentatie telt mee bij nacalculatie Tozo-1

Bij de aanvraag voor een Tozo-uitkering, moest je een schatting maken van het inkomsten voor de periode waarover Tozo is aangevraagd.

Heb je teveel uitkering ontvangen, omdat je toch omzet had, moet je de Tozo deels achteraf terugbetalen. De gemeente kijkt achteraf naar het inkomen over de periode dat de uitkering is verstrekt.

Terugvordering/naheffing Tozo

Voor de eerste Tozo-ronde geldt – anders dan voor de reguliere bijstand – geen partnerinkomenstoets. Helaas blijken er wel andere inkomenstoetsen te zijn, waardoor je alsnog een terugvordering krijgt. Zo telt partner- en kinderalimentatie mee bij de beoordeling van de Tozo-aanvraag.

Dit zijn de belangrijkste inkomstenbronnen die tot een terugvordering/naheffing of afwijzing van de Tozo kunnen leiden:

Partner- en kinderalimentatie

Zowel de partner- als de kinderalimentatie behoren tot het inkomen. Dit is namelijk het gebruik in de Participatiewet en de Tozo valt hieronder. Zzp-belangenbehartiger De Werkvereniging roept zzp'ers die hiermee te maken hebben op dit te melden.

Urencriterium

Een belangrijk beoordelingscriterium is het aantal uren dat je als zzp’er hebt gewerkt. Ook al voldeed je niet over heel 2019 aan het urencriterium, , kom je mogelijk toch in aanmerking voor Tozo. Het gaat erom dat je kan aantonen dat je vanaf december 2019 tot in maart 2020 minimaal gemiddeld 23,5 uur per week hebt gewerkt. Wanneer je als zelfstandig ondernemer, bijvoorbeeld met een opstartend bedrijf, kan aantonen dat je de laatste maanden aan het urencriterium heeft voldaan, kom je in aanmerking voor Tozo.

Studiefinanciering

Studenten die (naast hun studie) als zelfstandige werken, jonger zijn dan 27 jaar en aanspraak kunnen maken op studiefinanciering, hebben geen recht op reguliere bijstand (artikel 13, lid 2, onderdeel c, van de Participatiewet) en evenmin op Tozo.

Verzekering tegen urenverlies

Bij de berekening van de hoogte van de uitkering moet de gemeente rekeninghouden met al het beschikbare inkomen, dus uit loondienst, uitkering en/of onderneming. Als je een verzekering hebt afgesloten voor urenverlies in de onderneming door onvoorziene omstandigheden (verzekering gewaarborgd inkomen) betekent dit dat de uitkering via deze verzekering een vorm is van inkomen uit onderneming. Dat gaat ten koste van je Tozo.

Verder lezen:
Beoordelingscriteria Tozo (Vereniging Nederlandse Gemeenten)

Toon meer (42)

Comments 1

  1. Kassa schrijft dat zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie wettelijk als inkomen gezien wordt. Kassa zou de participatiewet en het Burgerlijk Wetboek onder de loep moeten nemen en zich moeten afvragen waarom de kinderalimentatie niet onverlet verhaald mag worden op de niet-verzorgende ouder en de partneralimentatie wel op de ex-partner. Als kinderalimentatie als inkomen gezien zou mogen worden zou dat ook onverlet verhaald moeten worden. Art.56 P.W. is immers nog steeds niet in werking getreden. Voor de wet inkomensbelasting is sinds de komst van wet kindhervorming in 2015, de kinderalimentatie geen inkomen, de partneralimentatie wel. In 2015 is de bijstandsnorm voor alleenstaanden gelijk getrokken met de bijstandsnorm van een alleenstaande ouder. De alleenstaande ouder ontvangt immers het kindgebonden budget. Dit betekent dat kinderen van de bijstand worden uitgesloten. De participatiewet schrijft voor, dat het levensonderhoud die een belanghebbende ontvangt voor personen die niet tot de bijstand behoort, niet tot de middelen gerekend mag worden. Kinderen onder de 18 jaar krijgen geen bijstand. De sociale dienst ziet de alleenstaande ouder als een gezin(pw. art 4c.) en ziet daarom de verstrekte bijstand als een gezinsbijstand. Welk deel van de bijstandsnorm is bedoeld voor het levensonderhoud voo de kinderen als de alleenstaande ouder evenveel ontvangt als de alleenstaande? De sociale dienst handig gebruik van het feit dat in de P.W. niet expliciet vermeldt staat dat de kinderalimentatie niet als inkomen telt. Echter wijzen overige wetgevingen en wetsartikelen in de participatiewet erop dat kinderalimentatie niet tot inkomen behoort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *