Modelovereenkomst van opdracht

Image

Wanneer is sprake van een overeenkomst van opdracht of modelovereenkomst?
En wanneer van een arbeidsovereenkomst?

Een overeenkomst van opdracht of een modelovereenkomst is een contract waarin de afspraken tussen jou en je opdrachtgever zijn vastgelegd. Daarmee voorkom je dat UWV en/of de Belastingdienst jouw werkzaamheden voor de opdrachtgever als loondienst aanmerken.

Niet verplicht

Je hoeft niet met een modelovereenkomst te werken, maar opdrachtgevers komen er vaak mee aanzetten om risico’s te vermijden. In de overeenkomst van opdracht of modelovereenkomst staan de afspraken over de aard en omvang van de werkzaamheden en de onderlinge rechten en plichten.

Een zogenoemde modelovereenkomst is een overeenkomst van opdracht die is goedgekeurd door de Belastingdienst. De wet DBA Verschillende kabinetten zijn al bezig met een nieuwe zzp-wet, de wet DBA, maar deze wordt keer op keer uitgesteld. De nieuwe datum: januari 2021. Tot die tijd is de controle op schijnzelfstandigheid uitgesteld.

Schijnzelfstandigheid

De vraag of je zzp’er bent of in loondienst wordt bepaald door artikel 610 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek: De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Drie criteria

In de rechtspraak worden de volgende drie criteria gehanteerd om vast te stellen of sprake is van een dienstbetrekking (loondienst) of niet:

a. de opdrachtnemer is verplicht de arbeid persoonlijk te verrichten;
b. de opdrachtgever is verplicht tot betaling van loon;
c. de opdrachtnemer staat in een gezagsverhouding tot de opdrachtgever.

Alleen als aan alle criteria is voldaan, is er sprake van een dienstbetrekking oftewel van een normale arbeidsovereenkomst. De drie criteria spelen ook een rol bij de vraag of een zzp’er wel echt een zzp’er is of niet.

a. De verplichting om persoonlijke arbeid te verrichten

De verplichting om persoonlijke arbeid te verrichten wordt aangenomen indien je je als zzp’er niet of alleen met toestemming van je opdrachtgever door een ander mag laten vervangen.
Ook indien je je alleen mag laten vervangen door iemand uit een vaste groep van personen, die de opdrachtgever ook zelf direct inschakelt, dan wordt de verplichting om persoonlijke arbeid te verrichten verondersteld aanwezig te zijn. Als je feitelijk steeds zelf de arbeid verricht, dan wordt in principe aangenomen dat je daartoe verplicht bent, zelfs als contractueel anders overeengekomen is.

b. De verplichting om loon te betalen

De verplichting tot betaling van loon is aanwezig indien de opdrachtgever verplicht is om aan jou als zzp’er een reële contraprestatie te geven voor de verrichte arbeid.
De vergoeding moet betrekking hebben op de verrichte arbeid en moet dus meer zijn dan een kostenvergoeding. Het loon kan ook in natura worden voldaan. Als het loon valt onder de vrijwilligersregeling, wordt voor de loonheffingen geen dienstbetrekking aangenomen.

c. De gezagsverhouding

Een gezagsverhouding wordt aangenomen als de opdrachtgever met betrekking tot het te verrichten werk in principe opdrachten en aanwijzingen kan geven die jij als zzp’er dient op te volgen.

In hoeverre daadwerkelijk opdrachten en aanwijzingen worden gegeven is niet doorslaggevend, het gaat om de mogelijkheid tot het geven van aanwijzingen.

De gezagsverhouding zal zich in de praktijk veelal uiten in aanwijzingen over de uitvoering van het werk, maar kan ook gaan om voorschriften die niet direct de uitvoering van het werk raken. Denk aan (de opsomming is niet uitputtend):

  • het geven van opdrachten en aanwijzingen anders dan ten aanzien van de daadwerkelijke werkzaamheden, bijvoorbeeld over werktijden, productie-eisen, representativiteit, omgang met klanten, kenbaarheid middels bedrijfskleding, logo’s op vervoermiddelen en visitekaartjes;
  • het houden van toezicht en controle;
  • het door de opdrachtgever in behandeling nemen van klachten over jouw werk;
  • het door de opdrachtgever vragen van verantwoording anders dan over de inhoud van het werk middels bijvoorbeeld urenstaatjes, voortgangrapportages en dergelijke.
Toon meer (20)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *